G-Travel

• ეკონომიური კლასის ტრანსპორტი 
• კომპაქტური კლასის ტრანსპორტი 
• საშუალო ზომის მსუბუქი ტრანსპორტი 
• საშუალო ზომის მაღალი განმავლობის ტრანსპორტი
• სრული ზომის მაღალი განმავლობის ტრანსპორტი 
• საშუალო ზომის მიკროავტობუსი
• სრული ზომის ავტობუსი